Projecten - ESF project Werkbaar Werk

Naast de uitdaging van het aantrekken van nieuwe chauffeurs is het evenzeer belangrijk om ook een beleid te ondersteunen rond de kwaliteit van de sectorale arbeidsmarkt. Het verminderen van de uitstroom op basis van een duidelijke analyse en monitoring van de verschillende werkbaarheids- en risico-indicatoren dringt zich dan ook op

Tot op heden werd evenwel nog geen analyse van de verschillende werkbaarheidsindicatoren in de sector uitgevoerd. De resultaten die bij het Departement WSE in Vlaanderen beschikbaar zijn omvatten de gehele sector van Transport en Logistiek. De sector van privé autobus- en autocarondernemingen vormt slechts een zeer beperkt onderdeel van deze overkoepelende sector. Daarom kan de sector geen beroep doen op referentieonderzoek ter zake en dient een aparte analyse uitgevoerd voor de sector.

Bij gebrek aan een bruikbare analyse heeft de sector op dit moment dus geen zicht op welke werkbaarheidsindicator als prioritair kan beschouwd worden. Daarom wil de sector in eerste instantie een prioriteitenvolgorde vastleggen waarop de acties dienen gebaseerd.

Deze prioriteiten wil de sector onderzoeken via een enquête bij een representatieve steekproef van arbeiders actief in de sector. In samenwerking met het Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB), wil het Sociaal Fonds samen met een expertengroep een vragenlijst opstellen. Met deze vragenlijst wil de sector de vier belangrijke aspecten van de arbeidskwaliteit in de sector meten, met name:

  • Psychische vermoeidheid (werkstress)
  • Welbevinden in het werk (motivatie)
  • Leermogelijkheden
  • Balans tussen werk en privé

Ook voor dit project wordt beroep gedaan op de financiële steun van het ESF Agentschap Vlaanderen

WERKBAAR WERK VOOR DE AUTOBUS- EN AUTOCARCHAUFFEURS IN DE PRIVÉONDERNEMINGEN

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum