Activiteiten - Beroepsopleiding - Sectorconvenant Vlaanderen

In 2002 ondertekenden de Vlaamse Regering en de Sociale Partners bezoldigd gemeenschappelijk personenvervoer een eerste Sectorconvenant waarbij de noodzaak tot sterke overeenstemming tussen enerzijds het beleid inzake opleiding en werkervaring van de Vlaamse regering en anderzijds de vormings- en tewerkstellingsinspanningen van de sector voor zowel werkzoekenden als werknemers centraal stond.

Voor de uitvoering van het sectorconvenant werd de loonkost van 1 VTE sectorconsulent gefinancierd.

Vanaf 2004 combineerde minister, Frank Vandenbroucke de bevoegdheden werk en onderwijs. Dit was een uitgelezen kans om van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt werk te maken. Dit vertaalde zich onder andere in een nieuw convenant in 2005, dat nog meer dan het vorige focuste op de domeinen leren (onderwijs/opleiding) en werken (arbeidsmarkt), met diversiteit als horizontaal thema.

In 2007 werd een nieuw sectorconvenant ondertekend, van toepassing vanaf september 2007 tot september 2009. In dit akkoord werd vooral de nadruk gelegd op het bevorderen van de basiscompetenties van de werknemers en op het stimuleren van competentieontwikkeling. Bovendien werden ook grote inspanningen gedaan om te zorgen voor een hoge en kwaliteitsvolle instroom van werkzoekenden op de arbeidsmarkt om op die manier bij te dragen tot het verminderen van het aantal knelpuntvacatures. Een horizontaal aandachtspunt bleef nog steeds de kansengroepen betrekken in alle te ondernemen acties.

Een volgend sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector liep over de periode 2010-2011. Hierin werden concrete maatregelen en acties uitgewerkt rond 3 prioriteiten. Vooreerst werden de competenties in de sector verder ontwikkeld door het aanbieden en het organiseren van een kwaliteitsvolle continue nascholing voor alle chauffeurs in de sector. Daarnaast wou de sector ook de instroom van nieuwe chauffeurs coördineren en verzekeren, waarbij ook gestreefd werd naar verdere diversifiëring van de instroomkanalen. Tenslotte werd er ook naar gestreefd om via acties zowel de basisopleiding als de permanente opleiding toegankelijk te maken voor alle potentiële kandidaten (diversiteitsbeleid).

Voor 2012 werd het Sectorconvenant 2010-2011 via een addendum verlengd.

Het huidig convenant loopt over de periode 2013-2014 en bevat verschillende acties rond 3 grote prioriteiten:

  • een verhoging van de instroom van chauffeurs enerzijds door een versterking van de bestaande kanalen en anderzijds door de ontwikkeling van alternatieve kanalen, met de bedoeling om de toenemende vergrijzing op te vangen;
  • het nastreven van een meer evenredige arbeidsparticipatie via acties gericht naar kansengroepen die nog ondervertegenwoordigd zijn in de sectorale arbeidsmarkt;
  • het ontwikkelen van acties rond een sectoraal retentiebeleid en ‘werkbaar werk’.


Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum