Activiteiten - Beroepsopleiding - Beroepskwalificatiedossiers

De snelle technologische, economische en sociale veranderingen maken een leven lang leren noodzakelijk. Mensen kunnen daartoe op verschillende manieren competenties verwerven, ontwikkelen en onderhouden.

De Vlaamse kwalificatiestructuur maakt onder andere zichtbaar welke kwalificaties of gehelen van competenties gevraagd worden om een bepaalde job uit te oefenen en ondersteunt zo de mensen in hun competentie- en loopbaanontwikkeling.

In deze structuur wordt voor verschillende beroepen in de zogenaamde “beroepskwalificaties” een afgerond en ingeschaald geheel van competenties opgenomen. Met deze competenties kan iemand dat welbepaald beroep uitoefenen.

Het Sociaal Fonds werkte in 2013 van dichtbij mee aan de opstelling van een beroepskwalificatiedossier voor het beroep van autobus- en autocarchauffeur.

Eind 2013 werd dit dossier overgemaakt aan de Vlaamse Regering. Deze zal in 2014 dit dossier valideren en inschalen.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum