Activiteiten - AANVULLEND PENSIOEN VOOR DE ARBEIDERS RESSORTEREND ONDER HET PARITAIR COMITE 140.01

INLEIDING

Sinds 1 januari 2008 genieten alle arbeiders of arbeidsters ressorterend onder het Paritair Comité 140.01 (d.w.z. in de autobus- of autocarsector) van een aanvullend pensioenplan dat voorziet in de opbouw van een bijkomend pensioen. Naast de opbouw van dit bijkomend pensioen voorziet het plan eveneens in een solidariteitsluik.
Hieronder willen wij op basis van een reeks van vragen/antwoorden (FAQ) kort de krachtlijnen van dit pensioenplan overlopen en stilstaan bij wat voor u als werknemer belangrijk is.
Indien u nog bijkomende vragen heeft aarzel dan zeker niet om het Sociaal Fonds Autobus en Autocar te contacteren.

HET LUIK PENSIOEN

WAAROM EEN AANVULLEND PENSIOEN, IS ER DAN GEEN WETTELIJK PENSIOEN?
Elke werknemer in België heeft recht op een wettelijk pensioen dat door de Staat betaald wordt. Naast dit wettelijk pensioen (= 1ste pijler) bestaat er ook de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen via de werkgever (= 2de pijler). Het Sociaal Fonds staat in voor de inrichting van dit aanvullend pensioen. Alle arbeiders uit de sector 140.01 hebben dus recht op dit aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen. Daarenboven kan u zelf, via verschillende spaarformules die banken en verzekeringsinstellingen aanbieden, nog individueel aan pensioensparen doen (= 3de pijler), maar dit is uw persoonlijk initiatief.
Zowel de 2de als de 3de pijler zijn dus aanvullend op het wettelijk pensioen.

KOMT HET AANVULLEND PENSIOEN IN DE PLAATS VAN HET WETTELIJK PENSIOEN?
Neen, als u met pensioen gaat, zal u enerzijds maandelijks een wettelijk pensioen ontvangen. Daar bovenop krijgt u, als u een sectoraal pensioenplan heeft of individueel aan pensioensparen heeft gedaan, éénmalig een bedrag als aanvullend pensioen.

Wie betaalt de bijdragen?
Het Sociaal Fonds Openbare en Speciale Autobus- - Autocardiensten betaalt integraal de bijdragen. U hoeft dus zelf niets te betalen.

Welke voordelen voorziet het sociaal sectoraal plan ?
Het sociaal sectoraal plan houdt een pensioenluik in. Het doel van de pensioentoezegging is het garanderen van een bovenwettelijk pensioenvoordeel, voor de aangeslotene in geval van leven op pensioendatum of voor de begunstigde(n) bij overlijden. Dit aanvullend pensioen bestaat uit alle bijdragen voor de opbouw van uw aanvullend pensioen verhoogd met een gegarandeerd rendement en eventuele winstdeelnames, na aftrek van de kosten. Een overzicht van de bijdragen, rendementen en winstdeelnames zal u jaarlijks meegedeeld worden via de “pensioenfiche”.

Het reglement van het sociaal sectoraal pensioenplan en de collectieve arbeidsovereenkomst die dit plan invoert, vormen de enige juridische grondslag in geval van betwisting. Een kopie van het reglement kan steeds opgevraagd worden of geraadpleegd worden bij het Sociaal Fonds Openbare en Speciale Autobus- - Autocardiensten.

Hoe kan u de evolutie van uw aanvullend pensioen opvolgen ?
Elk jaar zal u een pensioenfiche ontvangen waarop u de toestand van uw opgebouwd aanvullend pensioen kan zien. U vindt op deze fiche de volgende informatie terug:
- het totaal van de bijdragen betaald door Het Sociaal Fonds Openbare en Speciale Autobus- - Autocardiensten in het afgelopen jaar
- het totaal opgebouwde spaargeld op eindleeftijd, zonder verdere premiebetaling
- het totaal opgebouwde spaargeld op 1 januari van het betrokken jaar
- het totaal opgebouwde spaargeld op 1 januari van het voorgaande jaar

Wanneer kan u ten vroegste uw aanvullend pensioen opvragen
Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald op het ogenblik waarop u met wettelijk pensioen gaat. Tot het ogenblik waarop u met wettelijk pensioen gaat blijf u aangesloten aan de pensioentoezegging en verder rechten opbouwen. Als u met wettelijk pensioen gaat zal u dus niet meer opnieuw aangesloten worden aan de pensioentoezegging indien u opnieuw aan de slag gaat in de sector. Echter, indien u reeds gepensioneerd was vóór 1 januari 2016 en vóór die datum opnieuw (beperkt) aan de slag gegaan bent in de sector en in dat kader aangesloten bent bij de pensioentoezegging, zal u verder aangesloten blijven zolang u actief blijft in de sector.

Het is in principe dus niet (meer) mogelijk om uw aanvullend pensioen op een vroeger ogenblik te ontvangen.
De wet voorziet een aantal overgangsbepalingen waardoor het in bepaalde situaties nog mogelijk is om toch vanaf de leeftijd van 60 jaar uw aanvullend pensioen te ontvangen.
1. Als u 55 jaar of ouder bent in 2016 kan u toch nog vervroegd uw aanvullend pensioen ontvangen (vanaf 60 jaar als u in 2016 58 jaar of ouder bent, vanaf 61 jaar als u in 2016 57 jaar bent, vanaf 62 jaar als u in 2016 56 jaar bent en vanaf 63 jaar als u in 2016 55 jaar bent), op voorwaarde dat u niet langer verder werkt in de sector.
2. Als u ontslagen bent na 55 jaar en toetreedt in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag dat kadert in een herstructureringsplan bestaande op 1 oktober 2015.

Wat moet u doen om uw aanvullend pensioen aan te vragen?
1) Als u met wettelijk pensioen gaat moet uw werkgever (of de inrichter) de pensioeninstelling daarvan inlichten. In de toekomst zal de vzw Sigedis deze verplichting overnemen en de pensioeninstelling inlichten als u met wettelijk pensioen gaat. Daarna wordt er een aanvraagformulier naar u opgestuurd. Als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever, moet u zelf een formulier aanvragen. 2) Indien u de sector verlaat na de pensioengerechtigde leeftijd, dient u zelf contact op te nemen met het Sociaal Fonds Openbare en Speciale Autobus- - Autocardiensten;

Vereffening in geval van leven : hoe lang moet u wachten op de uitbetaling van uw aanvullend pensioen?
Om uw aanvullend pensioen te berekenen, zijn de loongegevens van uw volledige loopbaan in de sector nodig. Op het ogenblik van uw aanvraag zijn deze nog niet allemaal beschikbaar. U moet dus rekenen op een wachttijd van ongeveer zes maanden.

Vereffening in geval van overlijden
In geval van overlijden vóór de pensioendatum, worden de verworven reserves uitgekeerd aan de begunstigden. Ze kunnen het Sociaal Fonds Openbare en Speciale Autobus- - Autocardiensten best zo vlug mogelijk contacteren.

Kan u kiezen tussen een uitkering in kapitaal of een uitkering in rente van uw aanvullend pensioen?
U heeft de keuze om uw aanvullend pensioen te ontvangen onder de vorm van een kapitaal of onder de vorm van een rente:
a) uitkering van een kapitaal : u ontvangt uw kapitaal in één keer na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen;
b) uitkering van een rente: het kapitaal van uw aanvullend pensioen wordt omgerekend naar een jaarlijkse rente op voorwaarde dat deze minstens 500 EUR geïndexeerd bedraagt.

Wat wordt er afgehouden van uw aanvullend pensioen?
a) uitkering van een kapitaal : als u het aanvullend pensioen als kapitaal ontvangt, dan worden volgende afhoudingen gedaan, rekening houdend met de bestaande wetgeving:
- een RIZIV bijdrage;
- een solidariteitsbijdrage;
- een bedrijfsvoorheffing;
- bij de aangifte van uw personenbelasting, een gemeentebelasting die verschilt van gemeente tot gemeente. U zal daarvoor in het jaar na de uitbetaling een fiscale fiche met de nodige gegevens ontvangen.
Het kapitaal overlijden is aan dezelfde inhoudingen als het kapitaal leven onderworpen.
Indien het aanvullend pensioen bij overlijden wordt uitgekeerd aan uw echtgeno(o)t(e) of, bij gebreke, uw kind(eren) jonger dan 21 jaar, moeten er geen successierechten betaald worden. In de andere gevallen wel.
b) uitkering van een rente: als u uw aanvullend pensioen als rente uitgekeerd krijgt, dan bent u (bovenop de hierboven vermelde inhoudingen) nog een bijkomende belasting verschuldigd. Deze zal u via uw aangifte in de personenbelasting moeten betalen. Ieder jaar zal u daartoe een fiscale fiche ontvangen.

Wat gebeurt er met uw aanvullend pensioen indien u niet meer in de sector werkt?
Indien u niet meer in de sector werkt, worden er geen bijdragen meer voor u betaald. U heeft dan volgende mogelijkheden:
a) U kan het opgebouwde spaargeld laten overbrengen naar het pensioenstelsel van uw nieuwe werkgever contacteer hiervoor uw nieuwe werkgever;
b) U kan het opgebouwde spaargeld laten overbrengen naar een gemeenschappelijke pensioenkas die door de wetgever erkend is: contacteer hiervoor de door u gekozen pensioenkas;
c) U kan het opgebouwde spaargeld ook gewoon bij de pensioeninstelling laten staan, zonder verdere betaling van bijdragen. In dat geval geniet u van een overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves.

Indien u voor één van deze mogelijkheden wil kiezen, dan moet u dat schriftelijk doen. Als u niet reageert, dan blijft uw opgebouwde spaargeld bij de pensioeninstelling overeenkomstig punt c) hierboven. In dat geval behoudt u uiteraard al uw rechten en blijft u verder jaarlijks een pensioenfiche ontvangen.
Indien u later terug in de sector komt werken, moet u niets ondernemen. Uw opgebouwd spaargeld, dat heel de tijd verder intrest blijft opbrengen, zal verder aangroeien met de op het moment van terugkeer toepasselijke bijdragen.
Belangrijke opmerking: indien u tewerkgesteld blijft bij uw werkgever, maar in een bedrijfstak die valt onder een ander paritair comité, dan beschikt u niet over deze keuzemogelijkheden (zie hiernavolgend punt).

Wat gebeurt er met uw aanvullend pensioen indien u niet meer onder het toepassingsgebied van de CAO valt?
Indien u niet meer onder het toepassingsgebied van de CAO valt, maar uw arbeidsovereenkomst wel behouden blijft, worden er geen bijdragen meer voor u betaald. Je blijft evenwel van een overlijdensdekking genieten die gelijk is aan de verworven reserves.

HET LUIK SOLIDARITEIT

Het luik Solidariteit maakt samen met het luik Pensioen integraal deel uit van het Pensioenplan. Dit betekent dat - net zoals voor het luik Pensioen – elke arbeider die ressorteert onder het Paritair Comité 140.01 (d.w.z. arbeiders die werken in de autobus – en autocarsector) – vanaf de datum van zijn tewerkstelling in de sector (ingaand vanaf 1 januari 2008) tot op het moment hij de sector verlaat – hetzij voor tewerkstelling in een andere sector, hetzij voor brugpensionering of pensionering, hetzij door overlijden – geniet van de voordelen geboden door dit luik Solidariteit van het Pensioenplan.
U hoeft hiervoor niets te ondernemen, en deze aansluiting kost u ook niets.

DEKKING OVERLIJDEN
In geval van overlijden vóór de voorziene pensioendatum voorziet dit plan in een bijkomend kapitaal overlijden. Dit bijkomend kapitaal “overlijden” komt bovenop de tegoeden die op uw individuele pensioenrekening staan op het moment van overlijden en bedraagt 1.500,00 EUR (bruto) per voltijds tewerkgestelde. Voor deeltijds tewerkgestelden wordt dit bedrag geproratiseerd.

DEKKING PREMIEVRIJSTELLING
Wanneer u ingevolge een ziekte of een ongeval volledig arbeidsongeschikt bent ontvangt u na de periode van het gewaarborgd loon (2 weken) niet langer een loon van uw werkgever. Wanneer u in die situatie bent, beschouwt men u ook niet langer als actief werknemer. Dankzij de dekking “premievrijstelling” zal uw aanvullend pensioen, na 1 jaar ononderbroken wachttijd, toch verder opgebouwd worden, net alsof u actief was gebleven.

DEKKING INVALIDITEIT
Om het loonverlies, waarmee u geconfronteerd wordt bij een volledige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, een stukje te compenseren voorziet het luik solidariteit ook in een dekking “invaliditeit”.
Wanneer u ingevolge een ziekte of een ongeval langer dan 180 dagen volledig arbeidsongeschikt bent ontvangt u via de dekking “invaliditeit” een éénmalige uitkering van 500,00 EUR (bruto). Indien u deeltijds tewerkgesteld bent wordt dit bedrag aangepast in functie van uw tewerkstellingspercentage.
Let wel: deze uitkering kan slechts één maal in een loopbaan worden toegekend.

DEKKING WERKLOOSHEID
Indien u tijdelijk werkloos bent, (o.m. wegens economische redenen, slecht weer, ...), zal de pensioenopbouw via de dekking “werkloosheid” verdergezet worden.
De jaarlijkse premie wordt dus gewoon verder gestort, alsof u aan het werk was.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum